Antol 65/DW

Kód výrobku: 813

Balení: 60L | 200L

PDF ke stažení

Silný průmyslový odmašťovač.

Funkce
 Ideálně vhodný k dekonzervaci aut a k odmašťování strojů, motorů, součástí, a elektronických komponent. Snadno odstraňuje konzervační činidla (parafín), mastnotu, maziva a provozní povlak. Absorbuje asi 5 krát větší objem nečistoty (oleje a mastnoty), než sám zaujímá. Bod vzplanutí přibližně 65°C. Na ošetřeném povrchu nezanechává žádný zbytek.

Dávkování a použití
Při vysokotlakém čištění a čištění ostřikem nejlépe nařeďte na 1%-2% (1:100-1:50) a zpracovávejte při přibližně 60°C. Aplikujte rovnoměrně. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej nechejte odpařit, setřete hadrem nebo kartáčem, nebo ostříkejte vodou.

Nebezpečí
Hořlavá kapalina. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.-Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.